Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 14 kwietnia 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

 

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 1 i 05, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-38-35, 523-43-87, 523-45-09, 523-32-87; tel./fax 523-34-23

e-mail: bkss@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0500; kod finansowy: 9005

 

Kierownik

mgr in?. Irena Koz?owska

523-43-35

 

Do obowi?zków Biura ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich nale?y:

1)   prowadzenie spraw zwi?zanych z rekrutacj?,

2)   promocja oferty kszta?cenia,

3)   realizacja zada? zwi?zanych z przygotowaniem za?o?e? dotycz?cych polityki edukacyjnej i systemu zapewniania jako?ci kszta?cenia,

4)   koordynacja i nadzór nad organizacj? oraz funkcjonowaniem studiów doktoranckich i podyplomowych,

5)   redystrybucja funduszu ?rodków pomocy materialnej dla studentów ,

6)   realizacja spraw w zakresie promocji zawodowej studentów i absolwentów,

7)   prowadzenie ewidencji i rezerwacji sal dydaktycznych,

8)   opracowywanie projektów aktów prawnych dotycz?cych przedmiotu dzia?ania jednostki,

9)   formalizowanie indeksów studiów doktoranckich i ?wiadectw uko?czenia studiów podyplomowych,

10)     obs?uga administracyjna spraw zwi?zanych z prowadzeniem studiów doktoranckich i podyplomowych,

11)     udzielanie informacji o zasadach stosowania przepisów prawa dotycz?cych toku studiów (instrukta?).

 

Sekcja ds. Studiów i Studentów

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 1 i 05, 10-719 Olsztyn

tel./fax +4889 523-43-87

kod ewidencji korespondencji: 90-0501; kod finansowy: 9005

 

Kierownik

in?. El?bieta ?o?y?ska

523-43-87

Specjali?ci

in?. Krystyna Mitukiewicz-Sodel            523-34-23

Leokadia Sad?owska                            523-43-87

mgr in?. Danuta Kuryj                         523-38-35

 

Samodzielni referenci

mgr in?. Dorota Koryno                       523-45-09

mgr Anna Malinowska                         523-43-87

 

Starsi referenci

mgr in?. Magdalena Czaplicka              523-43-87

mgr Sylwia Gawrycka                         523-45-09

mgr Agnieszka Kupper                        523-43-35

Lucyna Soko?owska                            523-34-23

 

Sekcja ds. Studiów i Studentów:

1)       organizuje dzia?alno?? informacyjn? i poradnictwo z zakresu studiów,

2)       koordynuje prace zwi?zane z przebiegiem i rozliczaniem studenckich praktyk programowych,

3)       koordynuje sprawy zwi?zane z wznowieniem studiów, urlopami i przeniesieniami studentów,

4)       przyjmuje i prowadzi sprawy wynikaj?ce ze skarg studentów,

5)       opracowuje za?o?enia i wnioski dotycz?ce ogólnej polityki socjalno-bytowej studentów oraz prowadzi kontrol? jej realizacji,

6)       prowadzi rejestr studenckich organizacji i stowarzysze? dzia?aj?cych na terenie Uniwersytetu,

7)       uczestniczy w planowaniu i rozliczaniu finansowym spraw zwi?zanych z dydaktyk? oraz opiek? nad studentami,

8)      prowadzi ewidencj? druków ?cis?ego zarachowania dotycz?cych toku studiów,

9)      kontroluje we wszystkich jednostkach realizacj? planów zatrudnienia w sferze dydaktyki dotycz?cych zgodno?ci z obowi?zuj?cymi planami studiów i programami nauczania,

10)  rozlicza wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia na zaj?cia ponadwymiarowe i zlecone,

11)  prowadzi sprawozdawczo?? w zakresie obj?tym przedmiotem dzia?ania.

 

 

Sekcja ds. Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów

ul. Bartosza G?owackiego 17, 10-447 Olsztyn

tel. +4889 527-92-12, 523-62-44; fax 527-20-50;

 e-mail: dorota.opolska@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0504; kod finansowy: 504-9005-1202

 

Kierownik

mgr Dorota Opolska                           527-92-12, 524-62-44

Specjalista

mgr Miros?aw Marszelewski                  527-92-12, 524-62-44

 

Sekcja ds. Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów:

  1. prowadzi zbiór informacji o absolwentach,
  2. prowadzi poradnictwo zawodowe,
  3. organizuje i prowadzi szkolenia przygotowuj?ce studentów do efektywnego poszukiwania pracy,
  4. tworzy baz? danych na temat miejsc pracy poprzez nawi?zywanie kontaktów z firmami,
  5. udziela informacji o ofertach praktyk i pracy,
  6. promuje Uniwersytet w?ród przysz?ych studentów oraz firm,
  7. organizuje prezentacje firm w Uniwersytecie,
  8. organizuje sesje rekrutacyjne,
  9. prowadzi dystrybucj? poradników firm wspó?pracuj?cych,
  10. prowadzi badania ankietowe studentów i badania preferencji pracodawców

 

Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 05, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-32-87; 523-33-12; 523-33-60; 524-51-51; fax: 523-34-23

kod ewidencji korespondencji: 90-0505; kod finansowy: 9005

 

Specjalista

mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo                  523-32-87

 

Starszy referent

mgr Joanna Podgródna                                       523-33-12, 523-33-60

dr in?. Anna Jeli?ska                                   524-51-51

 

Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych:

1)     koordynuje zadania:

a)     zwi?zane z rekrutacj? kandydatów na studia doktoranckie,

b)     dotycz?ce przebiegu zaj?? dydaktycznych w zakresie studiów doktoranckich i podyplomowych,

2)     organizuje dzia?alno?? informacyjn? i poradnictwo z zakresu studiów doktoranckich i podyplomowych,

3)     prowadzi ewidencj? studiów doktoranckich i podyplomowych na poszczególnych wydzia?ach,

4)     nadzoruje sprawy pomocy stypendialnej dla doktorantów.

 

Stanowisko ds. Szkolenia Studentów w zakresie bhp

Ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 1, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-38-35

 

Do zakresu dzia?ania Stanowiska ds. Szkolenia Studentów w zakresie bhp nale?y:

1)        opracowywanie w porozumieniu z dziekanami wydzia?ów programów szkolenia studentów w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy wraz z okre?leniem wymiaru czasu szkolenia,

2)        ustalanie harmonogramów szkole? oraz ustalanie w porozumieniu z dziekanami wielko?ci grup studenckich,

3)        prowadzenie szkolenia studentów rozpoczynaj?cych nauk? w Uniwersytecie,

4)        prowadzenie dziennika szkolenia wraz z imiennym wykazem studentów- uczestników szkolenia,

5)        potwierdzanie uko?czenia przez studenta szkolenia wpisem do indeksu – „zaliczono”.

 

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

02-07-2007 r.

 

 

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 952 razy (w tym z UWM 56 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-02
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa